#ILoveKarczmaWiejska Wakacyjny konkurs fotograficzny

Kochani nasi Goście

Lato które nadchodzi wielkimi krokami podsunęło nam pomysł zorganizowania wakacyjnych konkursów fotograficznych na naszych profilach w mediach społecznościowych. Daj ponieść się wyobraźni i kreatywności i wygraj ciekawe nagrody. Organizujemy dwa konkursy jednocześnie. Jeden odbywać się będzie na fanpage Karczmy Wiejskiej a drugi na naszym profilu na instagramie. Do wygrania są więc dwa vouchery po 150 zł. Jeden na facebooku a drugi na instagramie. Jeśli chcesz możesz zdjęcie umieścić na obu stronach. Zdjęcie które w całym okresie trwania konkursu uzyska najwięcej polubień na danym portalu wygra.

Wszystko co musisz zrobić to fajne zdjęcie w naszej Karczmie lub jej otoczeniu razem z naszym napisem na czarnym tle który znajdziecie na barku lokalu  #IloveKarczmaWiejska. Dodatkowo opisz zdjęcie #ILoveKarczmaWiejska i umieść je:

a. Na facebooku w komentarzu do wydarzenia #ILoveKarczmaWiejska

b. Możesz też umieścić zdjęcie na swoim profilu na instagramie z hasztagiem #ILoveKarczmaWiejska i oznaczeniem naszego profilu Karczma_wiejska

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie. Regulamin konkursu znajduje się poniżej.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

#ILOVEKARCZMA WIEJSKA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Nazwa konkursu

Konkurs (zwany dalej „Konkursem”) będzie prowadzony pod nazwą: #ILOVEKARCZMAWIEJSKA.

  1. Organizator Konkursu

   Organizatorem Konkursu jest Karczma Wiejska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Venita Dustrybucja Epart ul Żubrów 112 43-215 Jankowice pod numerem NIP 6381308553 zwana dalej „Organizatorem”.

  2. Cele Konkursu.

   Celem Konkursu jest promocja Karczmy Wiejskiej oraz zwiększenie jej rozpoznawalności w sieci

  3. Czas i zasięg Konkursu

   Możliwość wzięcia udziału w Konkursie będą mieć jedynie użytkownicy portalu społecznościowego facebook i instagram posiadający na nich swoje konta profilowe, którzy jednocześnie będą gośćmi Karczmy Wiejskiej, a nadto spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie. Konkurs trwa od 19 czerwca 2019 do dnia 31 lipca 2019 godzina 12:00

  4. Uczestnicy Konkursu

   Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu zgodnie z definicją wskazaną w art. 3.ust.1 ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361), którzy będą gośćmi Karczmy Wiejskiej w okresie trwania konkursu, którzy posiadają swoje konto profilowe na profilu społecznościowym facebook lub Instagram

  5. Regulamin

   1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora. Treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook i oraz stronie intrnetowej www.karczmawiejaka.pl

   2. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

  2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

  3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, z wyłączeniem:

   1. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora,

   2. innych osób, które brały udział w organizacji Konkursu,

 2. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dodanie komentarza w postaci fotografii, na profilu facebookowym www.facebook.com/karczmajankowice w zakładce wydarzenia/ Ilovekarczmawiejska – Wakacyjny konkurs fotograficzny,będącej zadaniem w Konkursie. Fotografia powinna być wykonana na terenie Karczmy Wiejskiej, mieszczącej się przy ul Żubrów 112 w Jankowicach

  2. Lub dodanie fotografii konkursowej na swoim profilu na instagramie i oznaczenie #IloveKarczmaWiejska oraz oznaczenie naszego profilu karczma_wiejska

  3. Zadaniem Uczestnika w ramach Konkursu jest samodzielne wykonanie fotografii prezentującej wizerunek Uczestnika na terenie Karczmy Wiejskiej wraz z dostępnym w Karczmie Wiejskiej gadżetem reklamowym z napisem #IloveKarczmaWiejska (zwana dalej jako „Fotografia”) oraz jej podpisaniem #ILoveKarczmaWiejska. Fotografia powinna przedstawiać osobę biorącą udział w konkursie wraz z gadżetem reklamowym. Wygrywają fotografie które w okresie trwania konkursu zbierze najwięcej polubień. Polubienie rozumiane jest jako otrzymanie „Lubie to” lub serduszka „super”

  4. Fotografia nie może zawierać treści, które mogłyby:

   1. zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

   2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami do zachowania poufności,

   3. posiadać charakter obraźliwy, wulgarny lub stanowić groźbę skierowaną do innych osób,

   4. pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora, lub

   5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe

   6. zawierać wizerunek innych osób, które nie wyraziły zgody na udostępnienie wykonanej fotografii przez organizatora

  5. Fotografia opublikowana na facebooku powinna być:

   1. Dodana jako komentarz do wydarzenia Ilovekarczmawiejska – wakacyjny konkurs fotograficzny.

   2. podpisana #IloveKarczmaWiejska

  6. Fotografia publikowana na Instagram wymaga zamieszczenia hasztagu #IloveKarczmaWiejska i oznaczenia naszego profilu karczma_wiejska

  7. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się poprzez udostępnienie Fotografii w komentarzu na profilu karczmy w serwisie facebook w zakładce wydarzenia/Ilovekarczmawiejska – wakacyjny konkurs fotograficzny, lub dodaniu na swoim profilu na instagramie zdjęcia z hasztagiem #IloveKarczmaWiejska i oznaczenie profilu karczma_wiejska

  8. Uczestnik Konkursu może udostępnić dowolną liczbę Fotografii.

  9. Uczestnik może dodać zdjęcia do obu konkursów; na facebooku oraz na instagramie.

  10. Zadanie konkursowe nie będzie ulegać zmianie w czasie trwania Konkursu.

  11. O wyborze zwycięskich Fotografii Organizator Konkursu powiadomi Uczestników Konkursu, którzy dodali zwycięskie Fotografie (zwani dalej „Laureatami”) za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram lub facebook poprzez dodanie pod Fotografią komentarza informującego o zwycięstwie. Organizator może na bieżąco dodawać wybrane przez siebie najlepsze zwycięskie Fotografie na swój oficjalny kanał na Instagramie w formie „reposty”.

  12. Organizator będzie prowadził bieżącą relację z przebiegu Konkursu za pośrednictwem Fanpage Organizatora na portalu społecznościowym Facebook dostępnym pod adresem:www.facebook.com/karczmajankowicei w tym celu będzie uprawniony do publikacji na tym portalu zdjęć Uczestników powstałych i upublicznionych na Instagram i facebook w opisany wyżej sposób.

 3. NAGRODY

  1. W Konkursie przewidziano nagrody dla Laureatów Konkursu, których Fotografie uzyskaja najwięcej polubień.

  2. Liczba Nagród przewidziana w Konkursie jest limitowana.

  3. Nagrodą w ramach Konkursu jest Voucher o wartości 150 zł do wykorzystania w Karczmie Wiejskiej stanowiący jeden z produktów oferowanych przez Organizatora (zwany dalej „Nagrodą”). Odbiór Nagrody zostanie uzgodniony ze zwycięzcom indywidualnie

  4. Przewidziana w Konkursie Nagroda posiada wartość odpowiadającą 150 zł.

  5. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę Nagród w ekwiwalencie pieniężnym ani roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną nagrodę.

  6. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

  7. Nieodebranie Nagrody z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora Konkursu równoznaczne jest z rezygnacją z odbioru Nagrody. Nieodebrana Nagroda staje się własnością Organizatora.

 4. PRAWA AUTORSKIE I ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

  1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik tym samym potwierdza, że przesłana przez niego Fotografia wolna jest od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych osób trzecich, a Uczestnik posiada wszelkie i niczym nieograniczone prawa autorskie i prawa zależne do Fotografii.

  2. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo korzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku poprzez udostępnienie Fotografii za pośrednictwem Fanpage Organizatora na portalu społecznościowym Facebook w związku z prowadzeniem przez Organizatora Konkursu bieżącej relacji z przebiegu Konkursu w celach związanych z promocją i reklamą produktów oferowanych przez Organizatora.

  3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na udostępnianie i rozpowszechnianie wysłanej przez niego Fotografii za pośrednictwem Instagram poprzez dalsze udostępnianie Fotografii na Fanpage Organizatora na portalu społecznościowym Facebook w związku z prowadzeniem przez Organizatora Konkursu bieżącej relacji z przebiegu Konkursu w celach związanych z promocją i reklamą produktów oferowanych przez Organizatora.

 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż do dnia zakończenia konkursu

  2. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację, data złożenia reklamacji w formie ustnej lub pisemnej przy stoisku Organizatora w czasie trwania Targów bądź w siedzibie Organizatora lub data zarejestrowania wpływu na serwer Organizatora wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.

  3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.

  4. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie zawiadomienia o jej rozstrzygnięciu nastąpi każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazane zostanie w formie pisemnej i elektronicznej.

  5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na podstawie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  6. Zgłaszając reklamację Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) celem rozpatrzenia reklamacji.

  7. Po zakończeniu procedury związanej z reklamacją dane osobowe Uczestnika Konkursu zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek gdy konieczność jej wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook przed dniem dokonania zmiany Regulaminu.

  3. Wszelkie informacje na temat Konkursu znaleźć można na Fanpage pod adresem:www.facebook.com/karczmajankowice oraz w siedzinbie Organizatora Konkursu.

  4. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu znajduje się w materiałach reklamowych dostępnych na fanpage oraz na nośnikach informacji (typu plakaty, stendy na stołach) w Karczmie Wiejskieji informacyjnych towarzyszących Konkursowi. Wszystkie treści zawarte w tych materiałach mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia Regulaminu.

  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 Facebook
YouTube
INSTAGRAM
Karczma wiejska w Jankowicach